• Telefon

    0537 837 31 93

  • E-Mail

    info@bilimistesisat.com

  • Teklif Formu

Akustik Genel Raporu

Akustik Rapor Nedir ?
Akustik rapor, bina ve mekanların gürültülülük açısından birbirleri ile olan ilişkilerine ait analizleri içeren bir rapordur. 
Bu raporda, mekanların ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizler, 
hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri, 
bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ve noktasal birleşim detayları yer alır.  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen akustik rapor 31.05.2019 tarihine 
kadar ruhsata tabi olan tüm yapılar için mimari projeye ek olarak gereklidir.

Hangi Yapı ve Mekanlar için Akustik Rapor Düzenlenmelidir?
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre yeni bina projelerinin en az C-Sınıfı akustik performans şartlarını karşılaması gerekmektedir. 
Bunun dışında kalan tadilat ve yenileme projelerinde ise yapı elemanlarının en az D-Sınıfı akustik performans sınırlarını karşılaması gerekmektedir. 
Yönetmelik Madde 5’e göre, Ruhsata tabi yapılardan altıncı fıkra haricindekiler için (a-Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, 
toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, 
konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar ve b- A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar.) 
proje müellifi veya akustik uzman tarafından mimari akustik raporu düzenlenmelidir.

Günümüzde ruhsat alabilmek için temel bir gereklilik olan akustik rapor 31.05.2019 tarihinden itibaren;

Kullanım amacı kısmen veya tamamen değiştirilmek istenen bina ve tesisler için,
Esaslı onarım ve tadilat projelerinde,
Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda,
TSK, Adalet Bakanlığı ve Belediyeler gibi bazı kamu kuruluşlarının yapacağı projelerde kendi denetim ekibinin yapması şartı ile aranır.
Akustik Rapor İçeriği Nasıl Olmalıdır?
Akustik rapor içeriğinde; mimari proje hakkında genel bilgi, mimari projenin tanıtımı, binanın bulunduğu çevre, bina konumu, 
kat sayısı ve iç mekan organizasyonu yazılı bir şekilde açıklanmak zorundadır.

Kimler Akustik Rapor Düzenleyebilir?
Akustik rapor A-2 Tip Mühendislik Akustiği veya C-1 Tipi Bina Akustiği veya D1-Bina Akustiği Uzmanı sertifikalarından birine sahip olan kişiler tarafından düzenlenebilir. 
Akustik rapor konusunda en kapsamlı yetki, D1-Bina Akustiği Uzmanı sertifikasına sahip olan kişilerdedir.

Bina ve tesisinizin akustik rapor hizmetini, Serra Akustik Hizmetleri bünyesinde çalışan, 
yüksek lisanslarını akustik uzmanlığı üzerine tamamlamış ve D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili kılınmış 
Akustik Uzmanı ekibimize hazırlatabilirsiniz.

Akustik Genel Raporu